- สถาบันสันติศึกษาขอแนะนำหนังสือ “การใช้สันติวิธีกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา readmore

- สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program on Peace and Conflicts Issues in Thailand and Southeast Asia  readmore
-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid readmore
-  ตารางแสดงราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid readmore
-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) ส่วนงานสถาบันสันติศึกษา readmore
-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ส่วนงานสถาบันสันติศึกษา readmore
-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
ส่วนงานสถาบันสันติศึกษา
readmore
-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
ส่วนงานสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ readmore

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันสันติศึกษา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและการนาของรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

Image

การผลิตบัณฑิต

Image

แผนและประกันคุณภาพ

Image

วารสารความขัดแย้ง
และสันติศึกษา (CPSJ)

Image

ประมวลภาพกิจกรรม

Image

วิจัย บริการวิชาการ
และเครือข่ายความร่วมมือ

Image

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

Image

สถานวิจัยความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

Image

เรื่องเล่าจากพื้นที่