ระดับปริญญาตรี

         อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
         เจ้าหน้าที่ประสานงานรายวิชา

โทร ... 074 28 9462
E-mail : jiraporn.r@psu.ac.th
CV

หน้าที่ : งานการเจ้าหน้าที่ / เลขานุการผู้บริหาร
โทร ... 074 28 9465
E-mail : chawanrat.b@psu.ac.th

การลงทะเบียนของนักศึกษา 

นักศึกษารหัส 61 – 62 นักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป
รายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์ จำนวน 1 หน่วยกิต
เปิดสอน 2 ตอน
รายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี จำนวน 3 หน่วยกิต
เปิดสอน 16 ตอน
รายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี จำนวน 2 หน่วยกิต
เปิดสอน 2 ตอน