หมวดวิชาเลือกเสรี

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาที่เปิดสอน 

  สถาบันสันติศึกษาได้เปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 2 รายวิชา   ดังนี้

1) รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (Conflicts and Peace in ASEAN) จำนวน 3 หน่วยกิต เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจศึกษาด้านความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียนโดยรายวิชามุ่งเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาในประเทศอาเซียน เพื่อสามารถทำความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ และกระบวนการที่จะนำไปสู่สันติภาพในแต่ประเทศได้

2) รายวิชา 950-302 ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม (Conflicts and Peaceful in Society) จำนวน 3 หน่วยกิต เปิดสอนสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่สนใจศึกษาด้านความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม ทั้งสังคมขนาดเล็ก สังคมขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย เพื่อนำไปสู่การคิด วิเคราะห์ และการหารูปแบบวิธีการเพื่อจัดการความขัดแย้งโดยใช้หลักสันติวิธี

           ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 สถาบันสันติศึกษาได้เปิดรายวิชา รายวิชา 950-302 ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม จำนวน 1 รายวิชา ณ วิทยาเขตปัตตานี 

ทีมอาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง
โทร ... 074 28 9459
E-mail : apichart.cha@psu.ac.th

CV
อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
โทร ... 074 28 9466
E-mail : thammasat.s@psu.ac.th

CV
คณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 950-302 ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
โทร ... 074 28 9452
E-mail : narit.d@psu.ac.th

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย วงษ์ตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย วงษ์ตานี
โทร ... 074 28 9457
E-mail : chokchai.w@psu.ac.th

CV