หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา

950 – 102 ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life) จำนวน 3 ((3)-0-6) หน่วยกิต

(ภาษาไทย) การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการทำงานการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย

(ภาษาอังกฤษ)  Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity

            ปีการศึกษา 2563 สถาบันสันติศึกษาได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงรายวิชา โดยขอเทียบเท่ารายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์ (New Consciousness) จำนวน 1 หน่วยกิต และรายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life) จำนวน 2 หน่วยกิต เป็นรายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life) จำนวน 3 หน่วยกิต และได้ปรับแนวการจัดการเรียนการสอนใหม่เป็นแบบทีม (Team Teaching)

การลงทะเบียนของนักศึกษา 

นักศึกษารหัส 61 – 62 นักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป
รายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์ จำนวน 1 หน่วยกิต
เปิดสอน 2 ตอน
รายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี จำนวน 3 หน่วยกิต
เปิดสอน 16 ตอน
รายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี จำนวน 2 หน่วยกิต
เปิดสอน 2 ตอน

ทีมอาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง
โทร ... 074 28 9459
E-mail : apichart.cha@psu.ac.th

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร
โทร ... 074 28 9460
E-mail : montree.ph@psu.ac.th

CV
ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง
ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง
โทร ... 074 28 9462
E-mail : jiraporn.r@psu.ac.th

CV
อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์
อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์
โทร ... 074 28 9461
E-mail : pennapa.p@psu.ac.th

CV

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

ชวัลรัตน์ บุญกาญจน์
ชวัลรัตน์ บุญกาญจน์
โทร ... 074 28 9465
E-mail : chawanrat.b@psu.ac.th