ระดับบัณฑิตศึกษา

Image

         หลักสูตรที่เปิดสอน

               ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

               ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Conflict and Peace Studies

         ชื่อปริญญา:

               ภาษาไทย         ชื่อเต็ม         : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)

                                  ชื่อย่อ          : ศศ.ม. (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)

               ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม         : Master of Arts (Conflict and Peace Studies)

                                  ชื่อย่อ          : M.A. (Conflict and Peace Studies)