วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา

Conflict and Peace Studies Journal (CPSJ)


         กองบรรณาธิการวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีนโยบายให้ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องส่งผลงานผ่านระบบ Thaijo เท่านั้น
โดยใช้เว็บไซต์  https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu

กองบรรณาธิการวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
      cpsj.psu@gmail.com
      097-319-6988, 074-28-9451

About

วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา (Conflict and Peace Studies Journal) 

          เป็นวารสารของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดในสาขาความขัดแย้งและสันติศึกษา สิทธิมนุษยชน และจิตตปัญญา ในสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สิทธิมนุษยชนรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พหุวัฒนธรรมและความหลากหลาย ความมั่นคง ความรุนแรงและการก่อการร้าย และจิตตปัญญา มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน
          โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม
ทั้งนี้บทความทุกเรื่องจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน

Note

ผู้เขียนที่ต้องการข้อมูลและรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์
หรือผู้เขียนที่ต้องการติดตามสถานะบทความที่ส่งแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่
                  
https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu

ฝ่ายจัดการและประสานงาน

ลลิตภัทร ถีราวุฒิ
ลลิตภัทร ถีราวุฒิ
โทร ... 074 28 9450
E-mail : lalittapat.t@psu.ac.th
ซูฮาดา หีมเบ็ญสัน
อุสมาน หวังสนิ
โทร ... 074 28 9463
E-mail : usman.w@psu.ac.th
วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา
(Conflict and Peace Studies Journal)
E-ISSN : ...................... ,
Print ISSN : ...................
Image