U2T ตำบลนาทับ

กิจกรรม U2T COVID WEEK

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงาน U2T (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตำบลนาทับได้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ

1. ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลนาทับ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโควิด-19 และการฉีดวัคซีนที่ตลาดนัดวันศุกร์บ้านคลองข่า ภายใต้โครงการ U2T Covid Week พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย
และเจลแอลกอฮอล์ให้กับแม่ค้าและชาวบ้านที่มาจ่ายตลาดนัดวันศุกร์ เพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันตามมาตราการป้องกันโควิด พร้อมทั้งให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง

2. กิจกรรม Big Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID-19 ที่มัสยิดคลองข่า หมู่ที่ 1 โดยทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกมัสยิด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. คณะกรรมการมัสยิด และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลนาทับ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดให้กับทางมัสยิดทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Image
Image

ความผูกพันและวิถีชีวิตชุมชน
บริเวณคลองนาทับ

Image

อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทับ

Image

โครงการอบรมความรู้เรื่องกฏหมาย
และกระบวนการยุติธรรมระดับชุมชน

กะปิชลเล ตำบลนาทับ

ผ้ามัดย้อมบาติกเพ้นท์ ตำบลนาทับ

สะพานท่าคลอง ตำบลนาทับ

เนินทราย 6000 ปี ตำบลนาทับ

ปลากระพงเค็มฝังทราย ตำบลนาทับ

หาดวังหนาว ตำบลนาทับ