บุคลากรฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิจัย

01

สายสนับสนุน

หน้าที่ : งานการเงินและบัญชี
โทร ... 074 28 9453
E-mail : rungnapa.a@psu.ac.th

หน้าที่ : งานบัณฑิตศึกษา
โทร ... 074 28 9450
E-mail : kateruedee.bo@psu.ac.th

หน้าที่ : งานการเจ้าหน้าที่ / เลขานุการผู้บริหาร
โทร ... 074 28 9465
E-mail : chawanrat.b@psu.ac.th

หน้าที่ : งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โทร ... 074 28 9453
E-mail : juthamas.i@psu.ac.th

โทร ... 074 28 9456
E-mail : arnuparp.j@psu.ac.th

หน้าที่ : งานการเงินและบัญชี / งานบริการวิชาการ /
งานแผนและประกันคุณภาพ (CSCD)
โทรสาร ... 073 35 0433       โทรศัพท์ … 086 498 1667
E-mail : awoot.y@psu.ac.th

หน้าที่ : งานแผนและประกันคุณภาพ
โทร ... 074 28 9465
E-mail : rajirek.j@psu.ac.th

หน้าที่ : งานประสานงานวิจัย / งานสื่อสารองค์กร /
งานพัสดุ / งานธุรการ (CSCD)
โทรสาร ... 073 35 0433       โทรศัพท์ … 086 498 1667
E-mail : imron.s@psu.ac.th

หน้าที่ : งานสารสนเทศ
โทร ... 074 28 9454
E-mail : adinan.j@psu.ac.th

หน้าที่ : งานวารสารและสื่อสารองค์กร
โทร ... 074 28 9450
E-mail : lalittapat.t@psu.ac.th

โทร ... 074 28 9465
E-mail : rapeeporn.b@psu.ac.th

02

ฝ่ายวิจัย

โทร ... 074 28 9463
E-mail : niwadee.s@psu.ac.th
CV

โทร ... 074 28 9463
E-mail : usman.w@psu.ac.th
CV