สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและการนาของรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดี
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนา
สังคมและทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสันติวิธีด้วยกระบวนการด้านการจัดการ
ความขัดแย้งด้านจิตตปัญญาศึกษา ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสันติวิธีในวิถีอิสลาม
Image

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

Image

โครงการ Peace Survey

Image

วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา (CPSJ)

Image

โครงการ Virtual Visiting Professor

Image

โครงการประกวดสื่อสันติภาพ

Image

เรื่องเล่าจากพื้นที่

Image

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ

Image

หนังสือและตำรา

Image

ห้องสมุดและสื่อสันติศึกษา

ติดต่อเรา

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Institute for Peace Studies, Prince of Songkla University
ที่อยู่ : 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 074-28-9465
อีเมล : psu-peace@group.psu.ac.th
แผนที่ : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์