ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา
ด้านการบริหารสถาบันการศึกษา ด้านการวิจัย และ
ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และ Southeast Asia