วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันสันติศึกษา เป็นสถาบันเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ มุ่งสู่สถาบันชั้นนำระดับประเทศด้านสันติศึกษา

ค่านิยม (Value)

P - Peace     ใฝ่หาสันติ
E - Equality   เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
A - Attitude    มองโลกด้านบวก
C - Communication  สื่อสารด้วยความสุข
E - Excellence  มุ่งสู่ความเลิศ

พันธกิจ (Mission)

1.วิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สันติศึกษาเพื่อพัฒนา
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
2.ผลิตบัณฑิตที่ใช้สันติวิธีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ามกลาง
ความแตกต่างหลากหลาย

3.ร่วมขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกัน ด้วยองค์ความรู้สันติศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

I & R 

Integrity and Responsibility

ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ