วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา

Conflict and Peace Studies Journal (CPSJ)


วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา (Conflict and Peace Studies Journal)

วัตถุประสงค์ของวารสาร
       วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดในสาขาความขัดแย้งและสันติศึกษา สิทธิมนุษยชน และจิตตปัญญา

ขอบเขตสาขาวิชาบทความที่เปิดรับ
       สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
       สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
       สาขาวิชาสังคมวิทยา
       สาขาวิชามานุษยวิทยา
       สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมและความหลากหลาย
       สาขาวิชาความมั่นคง ความรุนแรง และการก่อการร้าย
       สาขาวิชาจิตตปัญญา

ประเภทบทความที่เปิดรับพิจารณาตีพิมพ์
       บทความวิจัย เป็นบทความที่นำเสนอผลงานวิชาการ ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของผู้เขียนที่ได้มีการดำเนินการวิจัยด้วยตนเองหรือคณะวิจัย

       บทความวิชาการ เป็นบทความที่นำเสนอผลงานที่เกิดจากการศึกษา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมทางวิชาการ  มีการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เน้นการนำเสนอความรู้ใหม่ ๆ ในเชิงวิชาการของผู้เขียน

       บทความพิเศษ เป็นบทความที่แสดงข้อมูลและผลงานเชิงวิชาการ ที่มีข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความสนใจเป็นพิเศษ

       บทแนะนำหนังสือ เป็นบทความที่นำเสนอเกี่ยวกับหนังสือที่น่าสนใจ มีการแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

       บทวิจารณ์หนังสือ เป็นบทความที่มีการให้ข้อคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับหนังสือ และมีการประเมินคุณค่าของหนังสือที่ผู้เขียนสนใจ

นโยบายการเผยแพร่
       ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร จำนวน 2 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่แต่ละฉบับ ดังนี้
              ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
              ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

โน๊ต
       ผู้เขียนที่ต้องการข้อมูลและรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์หรือผู้เขียนที่ต้องการติดตามสถานะบทความที่ส่งแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu


CPSJ aims
       Conflict and Peace Studies Journal (CPSJ) is an academic journal which aims at creating the platform for promoting, distributing, and exchanging knowledge in the areas of peace and conflict studies, human rights and Contemplative Education.

CPSJ publishes articles on a wide range of topics, including
       Conflict and Peace Studies
       Human Rights
       Political Science
       Public Administration
       Sociology
       Anthropology
       Multiculturalism and Diversity
       Security, Violence and Terrorism
       Contemplative Education

Types of articles opened for publication selection
       Research Articles:A research article is an article that presents an academic work with new knowledge, resulting from studies and researches the author has conducted, by himself or by the research team.
       Academic Articles: An academic article presents the result of the study reviewing academic concepts, theories and literatures. It presents a synthesis, analysis and comparisons, emphasizing on the presentation of new academic knowledge the author has discovered.
       Special Articles: A special article is an article that presents data and academic results, with comments on particular subjects of special interest.  
       Book Recommendation: Book Recommendation is an article that presents an interesting book, recommended for the benefit of the readers.
       Book Reviews: A Book Review is an article that provides opinions, and criticisms about books. Evaluation of the book that the author is interested in is included.

Publication policy
       CPSJ is scheduled to be published 2 issues per year:
              1st issue: January - June 
              2nd issue: July - December

Note
       Authors who need information and details on how articles are formatted for publication or authors who want to track the status of a submitted article Details can be found at https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu


กองบรรณาธิการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
...

กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์

ดร.อมรา พงศาพิชญ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุราชการ)

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกษียณอายุราชการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Dr.Md.Mabubul Haque
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNIZSA), Malaysia


       
กองบรรณาธิการวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายให้ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องส่งผลงานผ่านระบบ Thaijo เท่านั้นโดยใช้เว็บไซต์ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu

       Conflict and Peace Studies Journal Editorial Division: Prince of Songkla University has a policy for researchers to submit original research articles for consideration for publication in journals. Submissions must be made through the Thaijo system only using the website. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu


กองบรรณาธิการวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา
ที่อยู่: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อีเมล: cpsj.psu@gmail.com
โทรศัพท์: 097-319-6988, 074-28-9461

Editorial of Conflict and Peace Studies Journal
Address : Institute for Peace Studies, Prince of Songkla University
15 Karnjanavanich Rd., Hatyai, Songkhla 90110, Thailand
e-Mail : cpsj.psu@gmail.com
Tel : 097-319-6988, 074-28-9461

 

ฝ่ายจัดการและประสานงาน


ลลิตภัทร ถีราวุฒิ
โทร: 074 28 9461
อีเมล: lalittapat.t@psu.ac.th
วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา
(Conflict and Peace Studies Journal)
Online ISSN : 2821-9449 ,
Print ISSN : 2821-9430
Image