โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

01

ตำบลนาทับ

Image

ความผูกพันและวิถีชีวิตชุมชน
บริเวณคลองนาทับ

Image

อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทับ

Image

โครงการอบรมความรู้เรื่องกฏหมาย
และกระบวนการยุติธรรมระดับชุมชน

02

ตำบลตลิ่งชัน

03

ตำบลสะกอม